نتایج جستجو برای «آمار»

پروژه آمار مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه 16 ص

پروژه آمار مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه 16 ص - ‏0 ‏پروژه آ‏مار ‏1 ‏موضوع : ‏مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه ‏مقدمه ‏جمع اوري داده...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار مجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده 20 ص

پروژه آمار مجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده 20 ص - ‏مقدمه ‏واژه statistics‏ که به فارسی آن را آما‏ر ترجمه کرده اند در...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار جامعه كل دانش‌آموزاني است كه کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند 22 ص

پروژه آمار جامعه كل دانش‌آموزاني است كه کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند 22 ص - 2 ‏اي خواجه‏ ‏ مكن تا‏ ‏ تواني ‏ ‏طلب علم ‏ ‏ كاندر طلب دان...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مسافرت پروژه آمار 27 ص

مسافرت پروژه آمار 27 ص - ‏2 ‏چک‏ی‏ده ‏آمار‏ (به انگل‏ی‏س‏ی‏: ‏Statistics‏‏) را با‏ی‏د‏ علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهء دانشها‏ی‏ ‏تجرب‏ی‏ انسان...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار و احتمالات

پروژه آمار و احتمالات - ‏پروژه آمار و احتمالات ‏ ‏نمرات نهايي ‏درس ‏رياضي 20 دانشجوي دختر وپسر بصورت جدول زير ميباشد ‏2 ‏2 ‏1 ‏1 ‏2 ‏2 ‏1 ‏2 ‏1 ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار 23 ص

پروژه آمار 23 ص - ‏بررسي فرضيه اول : ‏فرضيه اول تحقيق كه ‏در زمينه ي ‏ رابطه ي بين استفاده ار آزمابشگاه زبان و ‏ ‏افزايش انگيزه در يادگيري بهتر...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار و احتمالات

پروژه آمار و احتمالات - ‏پروژه آمار و احتمالات ‏ ‏نمرات نهايي ‏درس ‏رياضي 20 دانشجوي دختر وپسر بصورت جدول زير ميباشد ‏2 ‏2 ‏1 ‏1 ‏2 ‏2 ‏1 ‏2 ‏1 ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار کامل

پروژه آمار کامل - ‏1 ‏مقدمه: ‏شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است . ‏ک...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار وزن 68 شركت كننده در مسابقات انتخابي 10 ص

پروژه آمار وزن 68 شركت كننده در مسابقات انتخابي 10 ص - ‏1 ‏آم‏ــ‏ار ‏داده‏‌‏هاي زير مربوط به وزن 68 شركت كننده در مسابقات انتخابي جهت اعزام ب...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار و احتمالات

پروژه آمار و احتمالات - ‏پروژه آمار و احتمالات ‏ ‏نمرات نهايي ‏درس ‏رياضي 20 دانشجوي دختر وپسر بصورت جدول زير ميباشد ‏2 ‏2 ‏1 ‏1 ‏2 ‏2 ‏1 ‏2 ‏1 ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی