نتایج جستجو برای «الکترونیکی»

پروژه بردهای الکترونیکی

پروژه بردهای الکترونیکی - ‏مقدمه : ‏با پیشرفته شدن صنعت الکترونیک وباز شدن بازارهای جهانی به سوی محصولات این صنعت وورود این صنعت ‏به میدانهای جد...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه جراحی الکترونیکی تحت وب 42 ص

پروژه جراحی الکترونیکی تحت وب 42 ص - ‏1 ‏تقد‏ي‏م به : ‏3 ‏من ا‏ي‏ن پروژه تحق‏ي‏ق‏ي‏ را به پدر و مادر عز‏ي‏زم که در ا‏ي‏ن دو سال زحمت فراوان کش‏ي...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه جراحی الکترونیکی تحت وب 42 ص

پروژه جراحی الکترونیکی تحت وب 42 ص - ‏1 ‏تقد‏ي‏م به : ‏3 ‏من ا‏ي‏ن پروژه تحق‏ي‏ق‏ي‏ را به پدر و مادر عز‏ي‏زم که در ا‏ي‏ن دو سال زحمت فراوان کش‏ي...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رای گیری الکترونیکی 67 ص

پروژه رای گیری الکترونیکی 67 ص - ‏ ÿ‏ ‏پروژه ‏ ( ‏رای گیری الکترونیکی‏) : ‏1 ‏ ‏سما واحد شیروان ‏موضوع :‏ ‏رای گیری الکترونیکی‏ ‏ ÿ‏ ‏پروژه ‏ ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رای گیری الکترونیکی 67 ص

پروژه رای گیری الکترونیکی 67 ص - ‏ ÿ‏ ‏پروژه ‏ ( ‏رای گیری الکترونیکی‏) : ‏1 ‏ ‏سما واحد شیروان ‏موضوع :‏ ‏رای گیری الکترونیکی‏ ‏ ÿ‏ ‏پروژه ‏ ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل