نتایج جستجو برای «رای»

پروژه آمار مجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده 20 ص

پروژه آمار مجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده 20 ص - ‏مقدمه ‏واژه statistics‏ که به فارسی آن را آما‏ر ترجمه کرده اند در...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه نهایی درس روشها و سیستمهای فازی ارائه روشی فازی برای شناسایی الگوهای عددی فارسی 25 ص

پروژه نهایی درس روشها و سیستمهای فازی اراه روشی فازی برای شناسایی الگوهای عددی فارسی 25 ص - ‏ارائه روشی فا‏ز‏ی برای شناسایی الگوهای عددی فارسی ‏...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رويکرد مدل سازی REA برای تدريس AIS 29 ص

پروژه رويکرد مدل سازی REA برای تدريس AIS 29 ص - ‏1 ‏ ‏رويکرد مدل سازی REA ‏برای تدريس AIS ‏( پروژة درس سيستمهای اطلاعات حسابداری ) ‏منبع : سایت...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه نهایی درس روشها و سیستمهای فازی ارائه روشی فازی برای شناسایی الگوهای عددی فارسی 25 ص

پروژه نهایی درس روشها و سیستمهای فازی اراه روشی فازی برای شناسایی الگوهای عددی فارسی 25 ص - ‏ارائه روشی فا‏ز‏ی برای شناسایی الگوهای عددی فارسی ‏...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پـروژه اجـرای عملیــات مکانیــزاسیــون

پـروژه اجـرای عملیــات مکانیــزاسیــون - ‏2 ‏پروژه-‏کارآموزی در مورد صنایع الکترونیک   ‏مقدمه ‏يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی سن مناسب ازدواج برای دختران پروژه آمار 18 ص

بررسی سن مناسب ازدواج برای دختران پروژه آمار 18 ص - ‏1 ‏موضوع پروژه : ‏بر‏ر‏سی سن مناسب ازدواج برای دختران ‏مقدمه : ‏ما دانش آموزان با انجام...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رای گیری الکترونیکی 67 ص

پروژه رای گیری الکترونیکی 67 ص - ‏ ÿ‏ ‏پروژه ‏ ( ‏رای گیری الکترونیکی‏) : ‏1 ‏ ‏سما واحد شیروان ‏موضوع :‏ ‏رای گیری الکترونیکی‏ ‏ ÿ‏ ‏پروژه ‏ ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی شیمی – طراحی فرایندهای صنایع نفت انواع ترموکوپل های رایج در صنعت و مطالعات پژوهشی

پروژه مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت انواع ترموکوپل های رایج در صنعت و مطالعات پژوهشی - ‏ ‏دانشگاه آزاد اسلامي ماهشهر ‏موضوع پروژه: ‏ا...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه رای گیری الکترونیکی 67 ص

پروژه رای گیری الکترونیکی 67 ص - ‏ ÿ‏ ‏پروژه ‏ ( ‏رای گیری الکترونیکی‏) : ‏1 ‏ ‏سما واحد شیروان ‏موضوع :‏ ‏رای گیری الکترونیکی‏ ‏ ÿ‏ ‏پروژه ‏ ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل