پروژه کارورزي

دسته بندي : پروژه » دانلود پروژه های آماده دانشجویی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 49 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏راهكارهاي صحيح در ساختمان سازي‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 1
‏1-1- ‏مقدمه :
‏با در نظر گرفتن ماهیت پروژه ای بسیاری از فعالیت های غیر ‏دولتی، روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه که در جهت راهبری طرح های تولیدی توسعه ‏یافته اند، در آنها نیز به وسعت قابل استفاده می باشند. اساس این روش ها بر تجزی‏ۀ ‏عملیات ضروری برای به انجام رساندن طرح مورد نظر، زمان بندی عملیات تعیین شده در ‏چارچوب نیاز های اجرائی، تخصیص منابع لازم اعم بر مالی، انسانی و تخصصی به آنان به ‏منظور پیشبرد شان مطابق برنام‏ۀ‏ زمانی تهیه شده و نهایتاً بازبینی و ثبت پیشرفت کار ‏و ایجاد تغییرات اصلاحی از طریق اِعمال بازخور به مرحل‏ۀ‏ برنامه ریزی فعالیت ها، ‏بنیان نهاده شده اند.‏مهمترین لازم‏ۀ‏ آغاز چنین فرآیندی دستیابی به شناخت ‏کامل از طرح مورد نظر و ماهیت اجرائی آن است. بعد از مرحل‏ۀ‏ شناسائی معمولاً بسته ‏های کاری تشکیل دهند‏ۀ‏ پروژه یک به یک و بر طبق اولویت سلسله مراتب تعریف می شوند. ‏شکستن بسته های کاری و تکمیل درخت سلسله مراتب نیازمندی های اجرائی، تا حدی ادامه ‏پیدا می کند که تمامی اجزای اجرائی طرح معین شده و برای مدیران شناسائی گردند. در ‏این مرحله لازم است معیار های بازنگری تعریف شوند تا درست بلافاصله پس از آغاز ‏پروژه، بتوان پیشرفت آن را ثبت نموده و مورد بررسی قرار داد. مطالع‏ۀ‏ پیشرفت کار در ‏نشست های متناوب، منظم و متواتری که برای برقراری ارتباط میان مجریان و هدایت ‏کنندگان طرح تعیین شده اند، مورد مداقه قرار گرفته و اقدامات اصلاحی و تغییرات ‏احتمالی برای برنامه های تنظیم شده، با مشارکت تمامی عوامل درگیر در پروژه به کار ‏بسته می شوند. در مورد طرح های بزرگ نیز گاهی به منظور محاسب‏ۀ‏ ارزش زمانی پول و در ‏نظر گرفتن عوامل مربوط به تورم و سایر نوسانات اقتصادی، استفاده از روش های اقتصاد ‏مهندسی توصیه می گردند.
‏1-2-تعاريف :
‏پیمان:‏ ‏پیمان در واقع موافقت نامه ای است که مشخصات اصلی یک قرار داد مانند مشخصات دو طرف قرارداد ، موضوع پروژه ، مبلغ و مدت قرار داد ، احجام تقریبی کار در آن بیان شده است.
‏کارفرما :‏ ‏کارفرما شخصی حقیقی و یا حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما در حکم کارفرما می باشند.
‏پیمانکار :‏ ‏پیمانکار شخصی حقیقی و یا حقوقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک بدست گرفته است.
‏ ‏راهكارهاي صحيح در ساختمان سازي‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 2
‏مهندس مشاور ، مهندس ناظر :‏ ‏مهندس مشاور شخصی حقیقی و یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
‏ رئيس كارگاه :‏ شخصي حقيقي است كه پيمانكار براي سرپرستي كارگاه (اجراي موضوع پيمان)به مهندس مشاور معرفي مي كند .
‏ پيمانكار جزء :‏ براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان از طرف پيمانكار برگزيده مي شود.
‏فعالیتهای برچیدن کارگاه (DEMOBILIZATION)‏:‏این قسمت شامل فعالیتهایی از قبیل
‏-‏ ‏ ‏جمع آوری مصالح ، تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت .
‏-‏ خارج کردن مواد زائد، مصالح ، تجهیزات ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه .
‏-‏ ‏تسطیح نمودن محلهای تحویلی از کارفرما .
‏و فعالیتهایی از این دست می باشد.
‏ راه دسترسي :‏ يكي از راه هاي كشور را به پروژه متصل مي كند .
‏ راه ارتباطي :‏ راه معادن مصالح و... را به پروژه متصل مي كند .
‏کار:‏ ‏کار عبارت است از مجموعه عملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز برای آغاز کردن ، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دائمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد.و کارهای موقتی است که به منظور اجراو نگهداری موضوع پیمان انجام می شود.
‏کارگاه (سایت) :‏ محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای مفاد پیمان با اجازه کارفرما از آنجا استفاده می شود.
‏مصالح:‏ عبارت است از مواد ، اجناس و کالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف و یا نصب شده و در کار باقی می ماند .
‏تجهیزات:‏ ‏عبارت است از دستگاهها و ماشین آلاتی که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.
‏ تجهيز کارگاه (MOBILIZATION)‏:‏ ‏شامل عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره اجرا انجام شود تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات پروژه میسر شود. از قبیل:
‏-‏ ‏استقرار ماشین آلات و تامین نیروی انسانی
‏-‏ ‏احداث راههای ارتباطی ، انحرافی و دسترسی .
‏ ‏راهكارهاي صحيح در ساختمان سازي‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 3
‏-‏ ‏حفاظت و حراست از کارگاه.
‏-‏ فراهم کردن امکانات رفاهی پرسنل.
‏-‏ ‏تهیه و تامین مواد و مصالح در تعهد پیمانکار ،شامل بارگیری ، حمل و بار اندازی انبار و نگه داری از محل تامین تا محل اجرای کار( بسته به شرایط ذکر شده در پیمان) .
‏-‏ ‏ دریافت (تحویل) کالا و مصالح اختصاصی در تعهد کارفرما ، ازقبیل بارگیری ، حمل و بار اندازی، نگهداری موقت ، از محل تحویل تا محل اجرای کار و... ( بسته به شرایط ذکر شده در پیمان) .
‏گزارشات کارگاه:‏ ‏گزارشاتی پریودیک از اقدامات انجام شده و پیشرفتهای حاصله و مشکلات و کمبود های احتمالی و پیشنهادات اصلاحی و سایر موارد مرتبط می باشد که به مهندسین مشاور ( کارفرما ) ارایه خواهد شد. این گزارشات شامل گزارشات روزانه ، گزارشات هفتگی ؛ گزارشات ماهیانه و یا سایر گزارشات توافق شده با کارفرما خواهد بود که ممکن است ( بر طبق توافق طرفین) شامل بخشهایی مانند :
‏- ‏گزارش انجام کارها در دیسیپلینهای مختلف ( بطور روزانه )
‏- ‏گزارش رسید و تحویل تجهیزات
‏- ‏گزارش مصرف مواد و مصالح
‏- ‏گزارش آزمایشات و نتایج آنها
‏- ‏گزارش پرسنلی و ماشین آلات
‏- ‏گزارش سوانح و حوادث قابل ذکر
‏- ‏گزارش مکاتبات ‏و‏ ‏سایر گزارشات دیگر باشد.
‏تحويل موقت :‏ بعد از آنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد پيمانكار از مشاور درخواست تحويل موقت مي كند و نماينده خود را براي هيات تحويل موقت اعلام مي كند . زماني تحويل موقت انجام مي شود كه 97% كار انجام شود .پيش از تحويل موقت كار ‏–‏پيمانكار موظف است تمام نقشه ها-راهبريها-تعمير-نگهداريو... را در سه نسخه در اختيار مشاور قرار دهد .
‏اگر پيمانكار تا 125%مبلغ اوليه پيمان كار انجام داده باشد و پروژه قابل بهره برداري نباشد و پيمانكار موافق ادامه كار نباشد ‏–‏كارفرما مي تواند طبق ماده 48 به پيمان خاتمه دهد .
‏ ‏راهكارهاي صحيح در ساختمان سازي‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 5
‏اعضاي هيئت تحويل موقت عبارتند از :
‏1-نمانده كارفرما
‏2-نماينده مشاور
‏3-نماينده پيمانكار
‏صورت وضعيت قطعي :‏ ‏پيمانكار بايد بعد از 1 ماه پس از تحويل موقت وقت دارد صورت وضعيت قطعي را بدون در نظر گرفتن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند . مهندس مشاور بعد از تائيد تا سه ماه فرصت دارد آن را به كارفرما ابلاغ كند . كارفرما 2 ماه فرصت دارد بعد از دريافت ‏–‏آن را به پيمانكار بدهد . اگر پيمانكار اعتراضي نسبت به صورت وضعيت قطعي داشته باشد بايد ظرف 1 ماه آن را با دلايل مستقيما به كارفرما بدهد . در هيچ حال ‏–‏صورت وضعيت قطعي نمي تواند از 25/1 برابر مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود .
‏-تحويل قطعي :‏ در پايان دوره تضمين تعيين شده در برنامه زماني كار انجام مي شود و مانند تحويل موقت انجام مي شود .
‏نحوه تحويل قطعي و آزاد كردن تضمين ها توسط هيئتي شامل :
‏1-نماينده سازمان برنامه و بودجه
‏2-نماينده كارفرما
‏3-نماينده پيمانكار
‏-حداكثر تا يك ماه پس از تحويل موقت آخرين صورت وضعيت موقت بدون منظور شدن مصالح پاي كار تنظيم مي شود .
‏هزينه مستقيم پروژه :‏ ‏به تمام هزينه هاي نيروي انساني ‏–‏ماشين آلات-تجهيزات - مواد و مصالح را شامل مي شود . هزينه مستقيم پروژه را هزينه منابع نيز گويند . هزينه مستقيم پروژه با مدت اجراي آن ‏–‏نسبت مستقيم دارد .
‏هزينه غير مستقيم : ‏هزينه هايي كه مستقيما با آنها سروكار نداريم و به آنها هزينه بالاسري نيز مي گوئيم . هزينه دستمزد و حقوق مدير پروژه ‏–‏كارشناسان-اجاره دفتر-جرايم-بهره-درآمدهاو... را شامل مي شود . هزينه غير مستقيم پروژه با مدت اجراي آن

 
دسته بندی: پروژه » دانلود پروژه های آماده دانشجویی

تعداد مشاهده: 4807 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 49

حجم فایل:725 کیلوبایت

 قیمت: 1,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل